خدمات چابک

راه‌اندازی زیرساخت شبکه ای مورد نیاز، خرید تجهیزات و راه‌اندازی سرور، نصب، راه اندازی، استقرار، بومی سازی و آموزش

image

نصب راه اندازی و بومی سازی

استقرار و نصب و راه اندازی به همراه بومی سازی پروسه های موجود در سازمان

در این مرحله پس از استقرار نسخه پایه نسبت به برگزاری جلسات با دپارتمان های سازمان اقدام میشود و تغییرات لازم جهت تسهیل امور بر اساس صورتجلسات مکتوب طی زمانبندی مشخص تحویل میشود.